Meticuly unlock สปสช. สำหรับผู้ป่วยที่กำลังจะผ่าตัดเปิดกะโหลก

สปสช. สำหรับผู้ป่วยที่กำลังจะผ่าตัดเปิดกะโหลก

สปสช. เพิ่มสิทธิแผ่นปิดกะโหลก ศีรษะเทียมไทเทเนียม Meticuly เพื่อผู้ป่วยผ่าตัดเปิดกะโหลก

นับเป็นอีกหนึ่งข่าวดีเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้ป่วยที่ประสบอุบัติเหตุและได้รับการกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงที่บริเวณกะโหลกศีรษะ รวมถึงผู้ป่วยที่เจ็บป่วยด้วยโรคร้ายแรง อาทิ เนื้องอกกะโหลกศีรษะ เนื้องอกเยื่อหุ้มสมอง หรือโรคที่เกี่ยวกับหลอดเลือดสมอง (Stroke) ที่มีความจำเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเปิดกะโหลก เพื่อทำการรักษาภาวะฉุกเฉินดังกล่าวจนต้องสูญเสียกะโหลกศีรษะเดิมไป เนื่องจากในตอนนี้ทางคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ (บอร์ด สปสช.) ได้มีมติเห็นชอบเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิประโยชน์ในส่วนของแผ่นปิดกะโหลกศีรษะจากวัสดุโลหะไทเทเนียม ที่จะนำมาใช้งานร่วมกับผู้ป่วยที่มีความจำเป็นจะต้องเข้ารับการผ่าตัดเปิดกะโหลกและไม่สามารถใช้งานแผ่นกะโหลกศีรษะเดิมของตนเองในการผ่าตัดปิดกะโหลกศีรษะได้

สปสช. คืออะไร?

สปสช. หรือ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เป็นหนึ่งในองค์กรของรัฐภายใต้การกำกับดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ที่ถูกจัดตั้งขึ้นมาตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545 เพื่อทำหน้าที่สำคัญในการเป็นสำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ และคณะกรรมการควบคุมคุณภาพและมาตรฐานบริการสาธารณสุข

โดยพันธกิจที่สำคัญของ สปสช. คือ การทำหน้าที่ในฐานะตัวแทนของประชาชนในการดูแลบริหารจัดการเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ร่วมกับการกำหนดสิทธิประโยชน์ และคุ้มครองดูแลให้ประชาชนได้รับการบริการอย่างเท่าเทียม มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพมากที่สุดเท่าที่จะสามารถเป็นไปได้ จากสิทธิหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ หรือ สิทธิบัตรทอง (สิทธิ 30 บาท) ซึ่งเป็นสิทธิที่ประชาชนชาวไทยพึงได้รับตามกฎหมายตั้งแต่แรกเกิดและตลอดช่วงชีวิต

ใครจะสามารถใช้สิทธิตามหลักประกันสุขภาพแห่งชาติได้บ้าง ?

  1. บุคคลที่มีสัญชาติไทย
  2. มีเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย
  3. ไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานที่ใช้จ่ายจากเงินจากงบประมาณของรัฐ อาทิ สิทธิตามกฎหมายประกันสังคม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของข้าราชการ หรือสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ เป็นต้น

ยกตัวอย่างเช่น

  • เด็กแรกเกิดที่ไม่มีสิทธิสวัสดิการการรักษาพยาบาลของข้าราชการจากบิดามารดา
  • บุตรข้าราชการที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปหรือสมรส และไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานของรัฐ
  • บุตรข้าราชการคนที่ 4 ขึ้นไป และไม่มีสิทธิประกันสุขภาพจากหน่วยงานของรัฐ
  • ข้าราชการที่เกษียณอายุ หรือออกจากราชการโดยไม่ได้รับเงินบำนาญ
  • ผู้ประกันตนที่ขาดส่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม จนทำให้หมดสิทธิประกันสังคม
  • ผู้ประกอบอาชีพอิสระ และไม่ได้เป็นผู้ประกันตน

แผ่นปิดกะโหลกศีรษะเทียมสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดปิดกะโหลกจาก Meticuly แผ่นปิดกะโหลกเทียมไทเทเนียม โดยคนไทย เพื่อคนไทย

แม้ว่าในปัจจุบันนี้ แผ่นปิดกะโหลกศีรษะเฉพาะบุคคลจากวัสดุประเภทโลหะไทเทเนียมจะได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในฐานะของวัสดุสำหรับการผ่าตัดปิดกะโหลกศีรษะที่มีความแข็งแรงและมีประสิทธิภาพมากที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม กระบวนการในการผลิตชิ้นงานแผ่นปิดกะโหลกเทียมไทเทเนียมสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดปิดกะโหลก ก็นับเป็นหนึ่งในปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อความแข็งแรงของแผ่นปิดกะโหลกศีรษะเทียมเช่นเดียวกัน ส่งผลให้ที่ Meticuly เราจึงเป็นบริษัทผู้ผลิตกระดูกเทียมไทเทเนียมและแผ่นปิดกะโหลกศีรษะเทียมโดยคนไทย เพื่อคนไทย ที่ได้มีการนำเอากระบวนการ Titanium 3D Printing และการขึ้นรูปแบบ Selective Laser Melting ที่จะมีการยิง Laser ไปที่ผงโลหะเพื่อให้ผงโลหะถูกหลอมขึ้นรูปในลักษณะที่เป็นชิ้นเล็ก ๆ มาใช้ในการผลิตชิ้นงานแผ่นปิดกะโหลกศีรษะเทียมเฉพาะบุคคลสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดเปิดกะโหลกตามรูปแบบที่ได้มีการสร้างขึ้นมาจากคอมพิวเตอร์ เพื่อประโยชน์ในการช่วยให้ชิ้นงานแผ่นปิดกะโหลกศีรษะเทียมมีความแข็งแรง สวยงาม และสามารถทนทานต่อการรับแรงกระแทกได้มากยิ่งขึ้น ด้วยคุณสมบัติของแผ่นปิดกะโหลกศีรษะเฉพาะบุคคลจาก Meticuly ที่มีประสิทธิภาพสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดสมองเปิดกะโหลกมากที่สุด ส่งผลให้แผ่นปิดกะโหลกศีรษะเทียมที่ถูกผลิตขึ้นโดยบริษัท Meticuly จึงนับเป็นทางเลือกสำหรับการผ่าตัดปิดกะโหลกศีรษะที่สามารถทำการออกแบบให้ตอบโจทย์เงื่อนไขของผู้ป่วยผ่าตัดสมองเปิดกะโหลกและเทคนิคในการผ่าตัดของทีมแพทย์ได้มากที่สุด รวมถึงสามารถทำการเบิกจ่ายได้มากที่สุดที่ 48,000 บาทด้วยเช่นกัน

แต่ทั้งนี้ การเลือกใช้แผ่นปิดกะโหลกศีรษะเทียมเฉพาะบุคคลจากโลหะไทเทเนียม โดยบริษัท Meticuly อาจมีค่าใช้จ่ายส่วนต่างเพิ่มเติมจากที่ทาง สปสช. ให้การสนับสนุน ซึ่งผู้ป่วยผ่าตัดสมองเปิดกะโหลก สามารถทำการตรวจสอบรายละเอียดด้านค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมได้จากโรงพยาบาลที่เข้ารับการรักษา

ข้อดีของการผ่าตัดปิดกะโหลกศีรษะเทียมในผู้ป่วยด้วยแผ่นปิดกะโหลกศีรษะเทียมไทเทเนียมจาก Meticuly

ในการผลิตแผ่นปิดกะโหลกศีรษะเทียมไทเทเนียมเฉพาะบุคคล หรือกะโหลกเทียมไทเทเนียมของ Meticuly ทางทีมแพทย์และทีมวิศวกรจะมีการนำเอาเทคโนโลยีการพิมพ์ 3 มิติ หรือ 3D Printing มาใช้ในการจำลองรูปทรงกะโหลกศีรษะของผู้ป่วยผ่าตัดเปิดกะโหลกแต่ละคนขึ้นมาใหม่ เพื่อประโยชน์ในการช่วยทำให้การออกแบบแผ่นปิดกะโหลกศีรษะเทียมไทเทเนียมมีความพอดีกับชิ้นส่วนกะโหลกศีรษะของผู้ป่วยที่เกิดการเสียหายไปจากการผ่าตัดเปิดกะโหลกได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยหลังจากนั้นทางทีมงานของ Meticuly จะทำการสั่งพิมพ์ชิ้นงานแม่แบบของแผ่นปิดกะโหลกศีรษะเทียมไทเทเนียมขึ้นมาด้วยเครื่องพิมพ์ 3D Printer ก่อนที่จะนำเอาผงโลหะไทเทเนียมมาขึ้นรูปผ่านกระบวนการพิมพ์สามมิติอีกครั้งเพื่อการผลิตแผ่นปิดกะโหลกศีรษะเทียมไทเทเนียมเฉพาะบุคคลจากไทเทเนียมที่พร้อมสำหรับการนำมาใช้ในการผ่าตัดปิดกะโหลกศีรษะเทียมในผู้ป่วยผ่าตัดเปิดกะโหลกในทันที

เพราะฉะนั้นแล้วผู้ป่วยผ่าตัดเปิดกะโหลกจึงสามารถมั่นใจและไว้วางใจได้ว่า การเลือกใช้งานแผ่นปิดกะโหลกศีรษะเทียมไทเทเนียมเฉพาะบุคคล หรือกะโหลกเทียมไทเทเนียมจาก Meticuly จะมีความแม่นยำและความสมมาตรเสมือนจริง อีกทั้งยังมีขนาดและองศาต่าง ๆ ที่สามารถเข้ากันกับรูปแบบกะโหลกศีรษะของผู้ป่วยแต่ละคนที่จะมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่แตกต่างกันออกไปได้อย่างดีที่สุด พร้อมกันนี้ การเลือกใช้งานแผ่นปิดกะโหลกศีรษะเทียมไทเทเนียม หรือกะโหลกเทียมไทเทเนียมในการผ่าตัดปิดกะโหลกศีรษะยังช่วยลดระยะเวลาในการผ่าตัด ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนน้อยลง และจากงานวิจัยพบว่าวัสดุจากไทเทเนียมมีโอกาสการติดเชื้อน้อยที่สุดเมื่อเทียบกับผลิตภัณฑ์อื่น ซึ่งจะช่วยให้ผู้ป่วยผ่าตัดเปิดกะโหลกสามารถฟื้นตัวและกลับมาดูแลช่วยเหลือตัวเองได้เร็วมากยิ่งขึ้นอีกด้วย

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าที่ประชุมบอร์ด สปสช. จะมีการพิจารณาเห็นชอบข้อเสนอเกี่ยวกับการใช้งานแผ่นปิดกะโหลกศีรษะเทียมไทเทเนียมเฉพาะบุคคลเป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยผู้ป่วยที่ต้องการใช้แผ่นปิดกะโหลกศีรษะเทียมไทเทเนียมสามารถเริ่มใช้สิทธิเบิกจ่ายได้หลังวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เป็นต้นไป ภายใต้เงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด

Meticuly คือ บริษัทผู้ผลิตวัสดุทดแทนกระดูกอย่าง กระดูกเทียมไทเทเนียม กะโหลกเทียมไทเทเนียม และกระดูกเบ้าตาเทียมรายแรกของประเทศไทย ที่เป็นเจ้าของการออกแบบและกระบวนการผลิตที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO และ USFDA ซึ่งเป็นการช่วยสร้างความมั่นใจให้กับแพทย์และผู้ป่วยทุกท่านได้ว่า สิ่งที่ท่านได้รับจะเป็นกระดูกเทียมและกะโหลกเทียมไทเทเนียมจากฝีมือคนไทยที่มีคุณภาพสูงสุดในระดับสากล และเป็นทางเลือกในการรักษาที่ดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยที่มีความต้องการใช้งานวัสดุทดแทนกระดูกอย่างแท้จริง

ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ :
บริษัท เมติคูลี่ จำกัด
Email : [email protected]
Facebook : meticuly
LinkedIn : meticuly
Line : @meticuly
โทรศัพท์ : 02 334 0539

Share This

Copy Link to Clipboard

Copy