ผลงานด้านการวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์

เมติคูลี่ มีผู้เชี่ยวชาญร่วมงานด้วยมากมายหลายท่าน และแต่ละท่านก็มีผลงานการวิจัยที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารด้านการแพทย์ และวารสารต่างๆ มากมาย

นี่คือผลงานวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์: